lerka: (ptichka)
[personal profile] lerka

28 лютого1890р. народився Сорохтей Осип-Роман Йосафатович - маляр, графік, карикатурист, педагог. Народився в с. Баранчичі Самбірського повіту, тепер с. Баранівці Самбірського р-ну Львівської обл.

Сорохтей був яскравим представником авангардної течії у мистецтві початку ХХ ст. Працював у жанрі портрету, графічної сатири, релігійного мистецтва, натюрморту.

«Всюди, де великий дух висловлює свою думку, є Голгофа»

Ці слова Г. Гейне записав 1937 р. до свого щоденника Осип-Роман Сорохтей. Скромний учитель рисунку провінційної Станіславської гімназії, а водночас один з найгостріших за соціальною орієнтацією і трагічних за невизнаністю таланту західноукраїнських митців міжвоєнного двадцятиліття.

Осипів батько, чех Срхтей, потрапив в Україну, як залізничник. Після народження Осипа родина переїхала у Станиславів. Невдовзі сталася трагедія - батько загинув на роботі.

Осип ще змалку використовував кожну можливість для малювання. Навіть тікав зі школи на передмістя до свого учителя,— невдалого художника-маляра, в тім найкращого вихователя. Він навчив тому, що Осип вже ніколи не забував — бачити, і вчитися бачити, і бачити різних людей, і бачити людей у людях, і бути їм вдячним хоча би за те, що можеш їх бачити. В Станиславові здобув середню освіту та закінчив учительську семінарію.

Вже, з дещо зміненим на український лад прізвищем — Сорохтей, поїхав до Кракова вчитися у найкращій художній академії — Краківській Академії Мистецтв (1911 — 1914 і 1919 — 1920). Сумлінно навчався, отримав безліч нагород (одна, найцікавіша,— за нічний рисунок). Ще при вступі Сорохтей, син чеха і польки,— заявив, що він українець.

У 1914 році був змушений служити у війську. Вибрав легіон Українських Січових Стрільців, — єдиного українського військового формування в складі австро-угорської армії, сформоване з добровольців, які відгукнулися на заклик Головної Української Ради 6 серпня 1914. Там він прослужив чотири роки, був учасником визвольних змагань.

В армії Сорохтей почав малювати обличчя,— спочатку портретні ескізи, пізніше — шаржі, карикатури. Його мінімалістські портрети показували саму сутність особистості,— відображення невипадкових рис обличчя, міміки і жестів, що в повній мірі передавало приреченість долі. Потрібно було перейти війну, щоби відмовитися від світу кольорів і проміняти його на кілька рис викривленого людського обличчя. У цьому жанрі він став висококласним майстром. Один його рисунок міг вартувати своєю розповіддю більше, ніж ретельний роман зі світлинами.

Закінчивши навчання, повернувся до Станіславова, працював вчителем малювання у Станіславівській українській гімназії (1920—1926 і 1929—1939). Недовго вчителював у снятинській гімназії (1926—1929).

Сорохтей працював у техніці рисунку й акварелі, рідше олії. Повні експресії графічні портрети (Т. Шевченка, І. Котляревського, Є. Гребінки, М. Менцинського, автопортрети та ін.), прикарпатські пейзажі, побутові картини, релігійні композиції (серія страстей Христових), натюрморти, численні карикатури стрільців і старшин УСС, учителів, церковних, культурних і громадських діячів (єпископа Г. Хомишина, І. Франка, М. Черемшини, М. Руданського, О. Новаківського, С. Крушельницької, С. Людкевича, В. Барвінсьхого, І. Боберського та ін.), ілюстрації до книги «Життя й пригоди Цяпки Скоропада» А. Тото-Долото (1926).

Учасник виставок ГДУМ, АНУМ, УСС у Львові; 2 міжнародні виставки дереворитів у Варшаві (1931); посмертні ретроспективні виставки творів Сорохтея у Станіславові (1942) і Львові (1970).

Помер Осип-Роман Сорохтей 28 листопада 1947р. у Станіславові (тепер м. Івано-Франківськ)

Загалом знайдено понад тисячу його творів. Вони, в основному, представлені у Львівській картинній галереї та Івано-Франківському художньому музеї.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

January 2014

S M T W T F S
    1234
567891011
12131415161718
19202122 232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 03:21 pm
Powered by Dreamwidth Studios